ຄະນະເພສັຊສາດ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ
ໜ້າຫຼັກ
ຕິດຕໍ່ຄະນະເພສັຊ
ຄະນະເພສັຊສາດ
ຖະຫນົນສາມແສນໄທ, ບ້ານເພຍວັດ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
ໂທລະສັບ: +856 21217865, ວ໊ອດແອັບ: +856 20XXXXXXXX,
ອີເມວ: example@gmail.com, ເວັບໄຊທ: fop.uhs.edu.la
ແຜນທີ່ ຄະນະ: