ຄະນະເພສັຊສາດ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ
ໜ້າຫຼັກ
ພິທີມອບໃບປະກາດສະນິຍະບັດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີສາຍວິທະຍາສາດເພສັຊກັມ, ສາຍບໍລິບານເພສັຊກັມ, ສາຍການຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ນັກສຶກສາອະນຸປະລິນຍາ ປະຈຳສົກສຶກສາ 2021-2022, ຄັ້ງວັນທີ 8 ກັນຍາ 2023.