ຄະນະເພສັຊສາດ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ
ໜ້າຫຼັກ
ບັນຍາກາດ ພິທີເປີດການຮຽນ-ການສອນຫຼັກສູດ ປະລິນຍາໂທເພສັຊສາດ
ບັນຍາກາດ ພິທີເປີດການຮຽນ-ການສອນຫຼັກສູດ ປະລິນຍາໂທເພສັຊສາດ ສາຂາການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນເພສັຊກັມ
ລຸ້ນທີ 1 ສົກ 2022-2023
ຄັ້ງວັນທີ 12 ທັນວາ 2022
ທີ່ ຄະນະເພສັຊສາດ, ມວສ