ຄະນະເພສັຊສາດ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ
ໜ້າຫຼັກ
ການປະຖົມນິເທດນັກສຶກສາເພສັຊສາດປີທີ 1 ສົກ 2022-23
ວັນທີ 11/11/2022: ພາບບັນຍາກາດການປະຖົມນິເທດນັກສຶກສາເພສັຊສາດປີທີ 1 ສົກ 2022-23 ທັງ 4 ຫລັກສູດຄື ຫລັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາວິທະຍາສາດເພສັຊກັມ, ບໍລິບານເພສັຊກັມ, ການຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ອະນຸປະລິນຍາ