ຄະນະເພສັຊສາດ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ
ໜ້າຫຼັກ
ຫລັກສູດ
ຫລັກສູດປະລິນຍາໂທ
ຊື່ຫລັກສູດ ລະດັບ ຄະນະ
ສາຂາການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ຜະລິດຕະພັນເພສັຊກັມ ປະລິນຍາໂທ ຄະນະເພສັຊສາດ