ຄະນະເພສັຊສາດ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ
ໜ້າຫຼັກ
ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ
ຜູ້ບໍລິຫານຄະນະເພສັຊສາດ
Faculty of Pharmacy Board