ຄະນະເພສັຊສາດ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ
ໜ້າຫຼັກ
ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ
ຜູ້ບໍລິຫານພາກວິຊາບໍລິບານເພສັຊກັມ
Pharmaceutical Care Department