ຄະນະເພສັຊສາດ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ
ໜ້າຫຼັກ
ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ
ຜູ້ບໍລິຫານພາກວິຊາການຢາພື້ນເມືອງ
Traditional Medicine Department