ຄະນະເພສັຊສາດ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ
ໜ້າຫຼັກ
ຫລັກສູດ
ຫລັກສູດອານຸປະລິນຍາ
ຊື່ຫລັກສູດ ລະດັບ ຄະນະ
..... ອານຸປະລິນຍາ ຄະນະເພສັຊສາດ
.... ອານຸປະລິນຍາ ຄະນະເພສັຊສາດ
... ອານຸປະລິນຍາ ຄະນະເພສັຊສາດ