ຄະນະເພສັຊສາດ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ
ໜ້າຫຼັກ
ກ່ຽວກັບ ຄະນະເພສັຊສາດ
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ:
ຄະນະເພສັຊສາດ ເປັນໜື່ງໃນຄະນະທີ່ຂື້ນກັບມະຫາວິທະຍສາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສາທາລະນະສຸກເລກທີ 417/ກຊສ, ລົງວັນທີ 10 ມີນາ 2009 ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄືອນໄຫວຂອງຄະນະເພສັຊສາດ

ວິໄສທັດ:
ຄະນະເພສັຊສາດມີເປົ້າໝາຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວຽກງານເພສັຊກັມ ເພື່ອພິດທະນາເພສັຊກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນທາງວິຊາຊີບ

ພັນທະກິດ:
ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາເພສັຊກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບທາງດ້ານວິຊາການທີ່ເທົ່າທຽມກັບພາກພື້ນ-ສາກົນ ແລະ ມີຈັນຍາບັນໃນວິຊາຊີບອອກຮັບໃຊ້ ສັງຄົມ.